Casco

Gebr. Sluyter is gevestigd in de havenstad Rotterdam en middels onze betrokkenheid in de maritieme sector sinds 1920 kennen wij de scheepvaart natuurlijk door en door. Ten behoeve van uw bedrijfsuitvoering in de maritieme sector waaronder, zeevaart, binnenvaart, visserij, pleziervaart en scheepswerven, bieden wij u een scala aan mogelijkheden tot het afdekken van risico’s welke u als onderneming niet wenst te dragen. Gezamenlijk kunnen wij de risico’s specifiek voor uw branche in kaart brengen en adviseren. Onderstaand een opsomming van een aantal verzekeringen.

Beelden: © Angelo van der Klift

BINNENVAART CASCO

Een binnenvaart cascoverzekering biedt dekking voor materiële schade aan uw vaartuig, waaronder maar niet beperkt tot schade aan casco, machinerieën, nautische apparatuur, inventaris, inboedel, bijboten, reserve onderdelen/onderdelen in reparatie (op enige locatie). Met betrekking tot aansprakelijkheidsrisico’s biedt deze verzekering dekking voor zowel materiële aanvaringschade aan schepen en aan andere vaste en bewegende objecten, evenals immateriële schade in de vorm van tijdverlet van de tegenpartij indien u aansprakelijk blijkt te zijn. Naast deze binnenvaart cascoverzekering bevelen wij sterk aan een P&I verzekering af te sluiten om overige aansprakelijkheden af te dekken. De binnenvaart casco dekking is ook toereikend indien het vaartuig in reparatie is en/of een kleine verbouwing ondergaat.

ZEE CASCO

Basis elementen van deze dekking zijn vergelijkbaar aan de verzekering voor de binnenvaart. Deze verzekeringen worden veelal beheerst door van origine Engelse voorwaarden en bepalingen. Dit maakt het ook mogelijk om makkelijker risico’s internationaal te kunnen onderbrengen bij de diverse verzekeraars. Internationale plaatsing van risico’s is in de zeevaart gebruikelijker dan in de binnenvaart. Evenals in de binnenvaart is er een grote diversiteit aan type en gebruik van de vaartuigen waarop de verzekering zo goed mogelijk wordt afgestemd middels aanvullende clausules en bepalingen.

VISSERIJ

Basis elementen van deze dekking zijn vergelijkbaar aan de verzekering voor de binnenvaart en zeevaart. Verzekeringsvoorwaarden kunnen zowel op binnenvaart- als zeevaart conditiën, dit is mede afhankelijk van het exploitatiegebied. Alleen al in Nederland is er een grote diversiteit aan type visserijvaartuigen en manieren/methodes van vissen, laat staan wereldwijd. Vanzelfsprekend is dit ook afhankelijk van de beoogde soort vangst en de lokale gebruiken en historie. Door lokale en internationale regelgeving omtrent vangstmethodes, quota etc. blijft de visserij branche sterk in beweging en blijven wij de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen. Het laatste geldt natuurlijk voor alle branches waarin wij actief zijn.

AANBOUW

Deze verzekering biedt specifiek dekking voor vaartuigen in aanbouw, afbouw of verbouw. Bij verbouw biedt een verzekering voor de binnenvaart, zeevaart of visserij ook dekking echter de aanbouwverzekering is op dit gebied ruimer qua voorwaarden. Risico’s tijdens aan-, af- en verbouw zijn immers anders dan wanneer het vaartuig operationeel is. Een voorbeeld hiervan zijn zogenoemde “hotworks”, een veelvoorkomende activiteit waardoor het brandrisico aanzienlijk toeneemt. Dekking is beschikbaar op diverse locaties, inclusief de reizen, aangezien meestal niet alle werkzaamheden zich concentreren op 1 locatie. Transporten voor onderdelen ten behoeve van het vaartuig zijn eveneens gedekt conform de in de polis omschreven bepalingen. Een belangrijk onderdeel van het geheel is de proefvaart. Dit vormt ook onderdeel van de dekking, inclusief ruimere aansprakelijkheid elementen. Deze verzekering kan worden uitgenomen door een scheepswerf en/of door de eigenaar van het vaartuig. Indien een scheepswerf eveneens reparatie werkzaamheden uitvoert dan kan deze verzekering uitgebreid worden met deze dienstverlening. Optioneel is ook nog het garantierisico.

PROTECTION & INDEMNITY (P&I)

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van eigenaren (owners) voortvloeiende uit de exploitatie en/of werkzaamheden van het vaartuig. Denk bijvoorbeeld aan letselschade zowel van uw bemanning als van derden, milieuverontreiniging en schade aan en door de lading. In de praktijk wordt deze verzekering gelijktijdig uitgenomen met de casco verzekering. Dit mede in verband met het juist afstemmen van dekkingselementen, welke zowel op een casco als P&I verzekering gedekt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wrak-opruiming en aanvaringschades. Gezien de diversiteit aan type vaartuigen en de hiermee uitgevoerde activiteiten zijn er diverse dekkingsuitbreidingen beschikbaar om aan de hedendaagse vraag te voldoen van (steeds complexere) contracten en de aansprakelijkheden voortvloeiende daaruit. Deze verzekering wordt ook weleens owners P&I genoemd, dit om het verschil aan te geven met een charterers P&I.

CHARTERERS' LIABILITY

De Charterers’ Liability verzekering dekt de aansprakelijkheid in uw hoedanigheid als time charterer (huurder) van een vaartuig. De noodzaak van deze verzekering in uw hoedanigheid als charterer wordt nog weleens onderschat. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt een contract opgemaakt tussen de owner (eigenaar) en de charterer. Naast commerciële afspraken wordt ook duidelijk wat de rechten, plichten en aansprakelijkheden kunnen zijn van de contractspartijen. Denk bijvoorbeeld aan dat de charterer verantwoordelijk is voor het aanwijzen een veilige afmeerplaats (safe berth). Indien blijkt dat een ‘safe berth’ toch niet geschikt is kan er wellicht schade ontstaan aan het vaartuig. Als charterer zijnde kunt u dan aansprakelijk gesteld worden door de eigenaar van het vaartuig. Denk ook bijvoorbeeld ook aan schade aan het schip door bijvoorbeeld laden/lossen onder de controle van charterers.

Een charterer en een owner dienen ieder voor hun eigen aansprakelijkheid in hun eigen capaciteit dekking uit te nemen. Time charterers kunnen dus in de regel niet opgenomen worden als volledige mede-verzekerde onder de P&I verzekering van de eigenaar. Een Charterers’ Liability verzekering biedt hiervoor uitkomst. Charterers' Liability is een samenvoeging van charterers’ P&I en charterers' damage to hull (optioneel). Een Charterers’ Liabilty verzekering is niet toereikend indien de charterer een bareboat charterer is.

Meer weten?

Neem contact op!